Tag Archives: CoinMarketCap

Market Cap là gì? Tìm hiểu chi tiết về CoinMarketCap

Đối với thị trường chứng khoán, vốn hóa thị trường được coi là tổng số cổ phiếu của một doanh nghiệp được niêm yết. Họ sẽ loại trừ cổ phiếu tự sở hữu. Giá trị vốn hóa thị trường được tính theo công thức sau: số lượng cổ phiếu x giá trị hiện tại của cổ phiếu tương ứng...